Statut

STATUT

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu zwany dalej Wojewódzkim Związkiem jest rolniczym zrzeszeniem branżowym działającym jako dobrowolna, niezależna
i samorządna społeczno-zawodowa organizacja pszczelarzy. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu działa na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982r.
o społeczno- zawodowych organizacjach rolników (DZ. U. Nr 32, poz. 217).

§2.

1. Terenem działania Wojewódzkiego Związku jest obszar województwa wielkopolskiego.

2. Siedzibą Wojewódzkiego Związku jest miasto Poznań.

§3.

Wojewódzki Związek posiada osobowość prawną.

§4.

Wojewódzki Związek zrzesza się w Krajowym Zrzeszeniu Branżowym jakim
jest
Polski Związek Pszczelarski.

§5.

Wojewódzki Związek może przystępować na członka innych organizacji rolniczych, społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych.

§6.

Wojewódzki Związek działa na podstawie niniejszego Statutu.

§7.

Wojewódzki Związek używa pieczęci okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku
i napisem w otoku:
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu oraz podłużnej o treści: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu.

 

  

II. CELE I ZADANIA ORAZ ŚRODKI ICH REALIZACJI.

 

§8.

Celem Wojewódzkiego Związku jest prowadzenie wszechstronnej działalności
w zakresie pszczelarstwa, czuwanie nad prawidłowym jego rozwojem i reprezentowanie interesów pszczelarzy, zwłaszcza w zakresie rentowności gospodarki pasiecznej.

§9.

Cele te Wojewódzki Związek realizuje przez:

1. Zrzeszanie pszczelarzy w Kołach Pszczelarzy i sprawowanie nad kolami patronatu, działalności rewizyjnej oraz koordynowanie ich pracy.

2. Udzielanie Kołom pszczelarzy wszechstronnej pomocy w pracach organizacyjnych
i fachowych przez instruktaż, pomoc w organizowaniu kursów, odczytów, pokazów oraz zaopatrzenie w pomoce szkoleniowe.

3. Upowszechnianie i wdrażanie nowoczesnych metod hodowli i gospodarki pasiecznej
w tym racjonalizacji sprzętu pasiecznego.

4. Wzbogacanie pożytków pszczelich oraz racjonalne ich wykorzystanie.

5. Zapobieganie i pomoc w zwalczaniu chorób pszczół.

6. Podejmowanie działań zapobiegających wytruciom pszczół, a w przypadku ich zaistnienia udzielanie pomocy pszczelarzom w egzekwowaniu odszkodowań.

7. Reprezentowanie interesów pszczelarstwa wobec administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych instytucji.

8. Inicjowanie oraz współdziałanie w opracowywaniu aktów prawnych mających na celu rozwój i ochronę pszczelarstwa.

9. Współprace z terenowymi organami władzy i administracji władzy państwowej
i samorządowej w zakresie rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.

10. Udział w ustalaniu warunków skupu i sprzedaży produktów pszczelich, norm i zasad klasyfikacji tych produktów.

11. Organizowanie zaopatrzenia członków w środki produkcji pasiecznej oraz pomoc
w organizacji zbytu produktów pasiecznych poprzez różne formy działalności gospodarczej.

12. Występowanie o nadanie odznaczeń działaczom związku.

13. Czuwanie nad przestrzeganiem przez pszczelarzy etyki zawodowej.

14. Organizowanie zespołów producentów produktów pasiecznych.

§10.

1. Wojewódzki Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w Kołach Pszczelarzy.

2. Wojewódzki Związek zatrudnia pracowników do wykonania zadań statutowo-gospodarczych w ramach biura WZP. Pracami Biura kieruje Kierownik zatrudniony przez Zarząd Związku. Kierownik Biura bierze udział w posiedzeniach władz Związku. Zakres prac biura reguluje ustalony przez Zarząd regulamin pracy Biura.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU.

§11.

1. Wojewódzki Związek zrzesza pszczelarzy w Kołach Pszczelarzy.

2. Koło Pszczelarzy może być zorganizowane przy początkowej ilości co najmniej
10 członków.

3. Siedzibę Koła ustala Walne Zebranie Koła.

4. Ogniwa terenowe używają pieczęci podłużnej z napisem:

- Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu

- Koło Pszczelarzy w …………………………...

5. Koła Pszczelarzy pracują w oparciu o Statut uchwalony przez Walny Zjazd Wojewódzkiego Związku oraz Regulamin zatwierdzony przez Zarząd WZP. Koła podlegają ewidencji w rejestrze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.

§12.

1. Władzami Koła Pszczelarzy są:

- Walne Zebranie członków Koła:

- Zarząd Koła składający się z 5 członków.

- Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków

- Sąd Koleżeński składający się z 3 członków

2. Plany pracy i preliminarze budżetowe Kół powinny być zatwierdzane przez Walne Zebranie Kół i przesłane do wiadomości Zarządowi Wojewódzkiego Związku.

 

IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§13.

1. Członkowie mogą być zwyczajni i honorowi.

2. Zwyczajnymi członkami Związku mogą być; osoby fizyczne i prawne.

3. O przyjęciu i wykreśleniu z Koła decyduje uchwała Zarządu Koła.

4. Honorowymi członkami Wojewódzkiego Związku mogą być osoby fizyczne, które przez swoją działalność położyły szczególne zasługi dla pszczelarstwa.

5. Tytuł Honorowego Członka nadaje Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku.

§14.

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Brać bezpośredni udział z głosem decydującym w zebraniach Kół oraz poprzez delegatów w Walnych Zjazdach Delegatów Wojewódzkiego Związku.

2. Wybierać i być wybieranym do władz Kół oraz wybierać swoich delegatów i być wybieranym do władz Wojewódzkiego Związku.

3. Korzystać z pomocy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy zgodnie z §9. pkt. 1-14 Statutu.

§15.

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1. Stosować się do postanowień Statutu i uchwał Wojewódzkiego Związku.

2. Brać czynny udział w pracach Wojewódzkiego Związku i Kół pszczelarzy oraz dążyć do realizowania ich zadań.

3. Opłacać składki członkowskie i produkcyjne ustalone przez władze Związku.

4. Brać czynny udział w organizowanych zebraniach i szkoleniach.

5. Przestrzegać zasad etyki.

6. Dbać o zdrowotność pszczół, rozwój pasieki i estetykę.

7. Chronić środowisko naturalne i dążyć do powiększenia bazy pożytków dla pszczół.

§16.

1. Członek honorowy ma prawo korzystać z pomocy Wojewódzkiego Związku i brać czynny udział w Walnym Zjeździe Delegatów Wojewódzkiego Związku z głosem doradczym.

2. Członek Honorowy korzysta z biernego prawa wyborczego do władz Wojewódzkiego Związku.

3. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składki członkowskiej.

§17.

1. Zawieszenie członka Koła Pszczelarzy za działalność na szkodę Związku następuje na mocy uchwały Zarządu koła lub Zarządu Wojewódzkiego Związku.

2. W przypadku zawieszenia członka Koła pszczelarzy w prawach członkowskich – zawieszony nie ma prawa brania udziału w pracach Wojewódzkiego Związku i wykonywania jakichkolwiek funkcji w Wojewódzkim Związku i Kołach pszczelarzy , jak również pełnienia funkcji Delegata.

3. Członek Zawieszony ma obowiązek wywiązywać się z zadań określonych w §15. Pkt. 1 i3. Ponadto ma prawo wzięcia udziału w Walnym Zebraniu decydującym o jego prawach członkowskich. W razie nie przybycia bez usprawiedliwienia , decyzję o wykluczeniu podejmuje się w jego nieobecności.

§18.

1. Członkowstwo w Związku ustaje na skutek:

a) Skreślenia z listy członków przez Zarząd koła Pszczelarzy z powodu nieregulowania składek członkowskich;

b) Dobrowolnego wystąpienia

c) Wykluczenia członka na mocy postanowienia Sądu Koleżeńskiego.

2. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do Koła Pszczelarzy tylko za zgodą Zarządu Wojewódzkiego Związku.

 

V. WŁADZE WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY.

§19.

Władzami Wojewódzkiego Związku są;

1. Walny Zjazd Delegatów, Zarząd Wojewódzkiego Związku, Komisja Rewizyjna Wojewódzkiego Związku oraz Sąd Koleżeński Wojewódzkiego Związku.

2. Kadencja Władz Wojewódzkiego Związku trwa 4 lata. Członkowie władz Wojewódzkiego Związku pełnią swoje funkcje społecznie.

 

 

§20.

1. Walne zjazdy delegatów sa zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zjazdy Delegatów Wojewódzkiego Związku są sprawozdawczo- wyborcze.

3. Zwyczajny Zjazd delegatów zwołuje Zarząd Wojewódzkiego Związku co 4 lata.

4. Nadzwyczajny zjazd delegatów zwołuje Zarząd Wojewódzkiego Związku:

a) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

b) na podstawie pisemnego żądania złożonego przez 1/3 Delegatów;

c) na żądanie władzy rejestracyjnej lub z własnej inicjatywy.

5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu 8 tygodni od otrzymania żądania.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego lub Niezwyczajnego Zjazdu Delegatów delegaci powiadomieni są na 14 dni przed terminem Zjazdu.

7. Walny Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku lub w jego zastępstwie V-ce prezes, przy obecności co najmniej 50 procent obecnych Delegatów
w I terminie.
W przypadku braku quorum Walny Zjazd odbywa się w II terminie tego samego dnia bez względu na ilość obecnych delegatów.

8. Walny Zjazd Delegatów dokonuje wyboru Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcy oraz Sekretarza Zjazdu. Osoby te stanowią Prezydium Zjazdu.

9. Wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym.

10. Przebiegiem Zjazdu kieruje Przewodniczący, natomiast Sekretarz Zjazdu jest odpowiedzialny za prowadzenie protokołu Zjazdu.

11. Po wyborze Prezydium , Walny Zjazd wybiera Komisje Zjazdowe:

a) Komisję Mandatowo- Skrutacyjną;

b) Komisję Uchwał i Wniosków;

c) Komisję Wyborczą;

d) Komisje Statutową.

  

 

§21.

1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

a) Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Kół Pszczelarzy w ilości

1 Delegat na 30 członków;

b) Członkowie Honorowi Wojewódzkiego Związku.

2. Prawo do głosowania przysługuje jedynie Delegatom wybranym na Walnych Zebraniach Kół.

3. Przedstawiciele władz, instytucji gospodarczych i organizacji współpracujących biorą udział w Zjedzie w charakterze gości.

4. Walny Zjazd delegatów podejmuje uchwały zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Wybory do władz Związku odbywają się na drodze głosowania tajnego.

6. Walny Zjazd delegatów wybiera:

a) Zarząd Wojewódzkiego Związku;

b) Komisje Rewizyjną;

c) Sąd Koleżeński;

d) Delegatów na Walny Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego.

7. Kandydatury do władz Związku mogą zgłaszać na piśmie do protokołu Komisji Wyborczej

- wyłącznie Delegaci rekomendując kandydata.

8. Zgłaszany kandydat zostaje wpisany na listę wyborcza przez przewodniczącego Komisji Wyborczej.

9. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz Sekretarz zjazdu. Oryginał protokołu pozostaje w aktach Wojewódzkiego Związku, a jego odpis należy przedłożyć władzy rejestracyjnej w ciągu 30 dni od daty odbycia Zjazdu.

  

 

§22.

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1. Uchwalenie Statutu Wojewódzkiego Związku oraz Regulaminu nadawania tytułu
„ Honorowego Członka Wojewódzkiego Związku Pszczelarz”.

2. Wybór Zarządu Wojewódzkiego Związku , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. Uchwalenie głównych kierunków działania Związku.

4. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (udzielanie absolutorium).

5. Wybór Delegatów na Walny Zjazd delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego.

6. Nadawanie tytułu „ Honorowego Członka Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy”.

7. Przyznawanie godności Honorowego Prezesa Związku.

8. Uchwalanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich i produkcyjnych
na rzecz Związku.

9. Dysponowanie rzeczonym majątkiem trwałym Wojewódzkiego Związku, majątkiem Wojewódzkiego Związku.

10. Podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Wojewódzkiego Związku w związkach krajowych i zagranicznych, których celem jest obrona interesów pszczelarzy i ochrona środowiska naturalnego.

11. Rozpatrywanie odwołań członków.

12. Podejmowanie Uchwał o rozwiązaniu Wojewódzkiego Związku i przeznaczeniu jego majątku.

 

§23.

1. Zarząd Wojewódzkiego Związku składa się z 9 członków i 2 zastępców wybranych przez walny Zjazd delegatów WZP.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Wojewódzkiego Związku powinno nastąpić w dniu Zjazdu ,nie później jak w 14 dni od daty wyborów.

3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu , w skład którego wchodzą: Prezes, V-ce Prezes, Sekretarz, Skarbnik i 1 Członek Zarządu.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Wojewódzkiego Związku upoważnieni są działający łącznie : Prezes, V-ce Prezes oraz jeden z pozostałych członków Prezydium Zarządu.

Do dysponowania kontem Związku upoważnieni są Prezes, V-ce prezes i Skarbnik Zarządu oraz Kierownik Biura i Główny Księgowy.

4. W razie ustąpienia członka Zarządu, pobawienia go mandatu w czasie trwania kadencji, lub jego śmierci na jego miejsce wchodzi zastępca w kolejności ustalonej przy wyborze. Funkcję prezesa przyjmuje do końca kadencji V-ce Prezes Zarządu.

5. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub V-ce Prezes przynajmniej raz na kwartał, a zebranie Prezydium Zarządu w miarę potrzeby.

6. Posiedzenia Zarządu i Prezydium muszą być protokołowane przez członka Zarządu.

7. Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do podjęcia prawomocnych uchwał wymagana jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu lub 3 członków Prezydium.

8. Członek Władz Wojewódzkiego Związku zostaje pozbawiony mandatu w razie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub utraty praw publicznych.

9. Decyzje o pozbawieniu funkcji członka zarządu podejmuje Zarząd Wojewódzkiego Związku, członka Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna a członka Sądu Koleżeńskiego- Sąd Koleżeński.

10. Uchwały w powyższej sprawie zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

§24.

Do kompetencji Zarządu Wojewódzkiego Związku należy:

1. Zwoływanie walnego Zjazdu delegatów Wojewódzkiego Związku zgodnie z treścią §20. pkt. 3 i 4.

2. Reprezentowanie interesów pszczelarzy- członków Związku.

3. Kierowanie działalnością Wojewódzkiego Związku.

4. Uchwalanie i zatwierdzanie; Regulaminów Koła, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz instrukcji Finansowej dla Kół Pszczelarzy.

5. Zatwierdzanie projektów planów pracy wojewódzkiego związku oraz budżetu i zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

6. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów Wojewódzkiego Związku sprawozdań z działalności za okres kadencji.

7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością niższych ogniw organizacyjnych Wojewódzkiego Związku.

8. Uzupełnianie składu członków Zarządu Wojewódzkiego Związku zgodnie z treścią §23 pkt. 4 Statut.

9. Podejmowanie Uchwał w sprawie zawieszania w czynnościach członków Wojewódzkiego Związku jeżeli działają na szkodę Związku, niezgodnie ze statutem i przepisami prawa.

10. Podejmowanie uchwał w sprawie zawieszania w czynnościach Zarządu Koła w przypadku stwierdzenia że Zarząd działa na szkodę Związku, albo przekracza obowiązujące przepisy prawa.

11. Powoływanie tymczasowego Zarządu Koła w przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła Pszczelarzy w celu:

a) przejęcia i prowadzenia agend Zarządu Koła do czasu wyboru nowego składu

Zarządu;

b) zwołania najpóźniej w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały w przedmiocie

zawieszenia, nadzwyczajnego walnego Zebrania Koła w celu dokonania wyboru

nowego Zarządu.

12. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia podejmuje Zarząd Wojewódzkiego Związku z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- w głosowaniu tajnym.

13. Przyznawanie wyróżnień organizacyjnych aktywowi społecznemu oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych.

14. Wybór delegatów na Walne Zjazdy innych organizacji, których Wojewódzki Związek jest członkiem.

15. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do realizacji celów statutowych i zadań Wojewódzkiego Związku.

16. Realizowanie Uchwał Wlanego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku oraz Walnego zjazdu Delegatów PZP.

17. Zawieranie umów o prace i wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązku pracodawcy .

18. Zatwierdzanie Regulaminu pracy Biura oraz innych wynikających z wykonania zadań statutowych Związku.

19. Opracowanie planów pracy zarządu, zabezpieczających realizację Uchwał Zjazdu.

20. Zwoływanie posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu.

21. Zawiadamianie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie posiedzeń Zarządu.

22. Podejmowanie uchwał w sprawie zawierania umów i porozumień za Związkami organizacjami lub innymi podmiotami gospodarczymi w zakresie ochrony interesów pszczelarzy.

 

VI. KOMISJA REWIZYJNA.

§25.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców.

2. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, co najmniej 2 razy w roku.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§26.

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola działalności rzeczowej i gospodarczo- finansowej Wojewódzkiego Związku. Coroczne składanie Zarządowi sprawozdań z wyników kontroli bilansu i całokształtu działalności Związku.

2. Składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Żądanie zwołania zebrania Zarządu względnie nadzwyczajnego walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku- jeżeli w wyniku swej działalności uzna to za konieczne.

4. Nadzorowanie pracy Komisji Rewizyjnych Kół Pszczelarzy.

§27.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji bierze udział w zebraniach zarządu z głosem doradczym.

§28.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i gospodarki finansowej Wojewódzkiego Związku.

§29.

Komisja Rewizyjna działa kolegialnie.

Komisja Rewizyjna może zlecić wykonanie poszczególnych czynności kontrolnych delegowanym przez siebie członkom Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Zarządu Wojewódzkiego Związku o zlecenie określonych czynności biegłemu.

 

VII. SĄD KOLEŻEŃSKI.

§30.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców.

2. Do kompetencji Sadu Koleżeńskiego Wojewódzkiego Związku należy rozpatrywanie:

a) jako I instancja:

- spraw członków i władz Wojewódzkiego Związku

b) jako II instancja:

- odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich poszczególnych Kół Pszczelarzy

3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie 3 –osobowym oraz działa na zasadzie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Wojewódzkiego Związku.

4. Karami wymierzonymi przez Sąd Koleżeński są

- upomnienie;

- nagana;

- wykluczenie ze Związku.

 

VIII. BIURO WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU.

§31.

1. Biuro Wojewódzkiego Związku stanowi zakład pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

2. Biuro działa na podstawie Regulaminu pracy biura, ustalonego i zatwierdzonego przez Prezydium Zarządu.

3. Wojewódzki Związek zatrudnia pracowników do wykonywania zadań statutowych oraz do prowadzenia doradztwa w zakresie pszczelarstwa.

4. Etaty pracowników ustala Zarząd Wojewódzkiego Związku.

5. Pracą Biura kieruje Kierownik.

6. Zakres pracy czynności pracowników zatwierdza Prezydium Zarządu.

7. Pracę biura nadzoruje Prezes Zarządu.

8. Kierownik Biura bierze udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

 

IX.FUNDUSZE I MAJĄTEK WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY.

§32.

Fundusze Wojewódzkiego Związku powstają:

1. Ze składek członkowskich.

2. Ze składek produkcyjnych.

3. Z dobrowolnych składek członkowskich.

4. Z darowizn i subwencji.

5. Z dywidendy od udziałów członkowskich z OSP, przekształcanej w spółkę.

6. Z działalności gospodarczej na rzecz swoich członków.

7. Z innych wpływów.

§33.

1. Całość zysków uzyskana z działalności zaopatrzeniowo- gospodarczej przeznaczona jest na działalność statutową Wojewódzkiego Związku.

2. Majątek wojewódzkiego Związku oraz jego operacje finansowe powinny być ewidencjonowane w księgowości, za prowadzenie której odpowiedzialność ponosi Główny Księgowy Wojewódzkiego Związku.

3. Księgowość i dokumentacja Wojewódzkiego Związku winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Nad majątkiem Związku czuwa skarbnik Zarządu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§34.

1. Statut niniejszy może być zmieniony przez walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku zwykłą większością głosów.

2. W razie braku quorum określonego w pkt. 1, powzięcie uchwał w przedmiocie zmiany statutu może nastąpić dopiero na Walnym Zjeździe Delegatów zwołanym nie wcześniej niż 4 tygodnie i nie później niż 2 miesiące od poprzedniego Walnego zjazdu delegatów. Na zjeździe tym uchwały w przedmiocie zmiany statutu zapadają większością głosów uprawnionych do głosowania obecnych delegatów- bez względu na quorum.

3. statut podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

§35.

1. Rozwiązanie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez nadzwyczajny Walny Zjazd delegatów, wyłącznie w tym celu zwołanym, większością 2/3 głosów.

2. W razie podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Wojewódzkiego Związku następuje jego likwidacja przez Komisje Likwidacyjną, wybraną przez Walny Zjazd delegatów, który podjął uchwałę o rozwiązaniu Wojewódzkiego Związku.

3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Wojewódzkiego Związku decyduje Walny Zjazd Delegatów, który podjął uchwałę w przedmiocie rozwiązania Wojewódzkiego Związku.

§36.

Z mocy ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 9Dz.U. Nr 32 poz.217)- Status podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym
w Poznaniu. Niniejszy status został zatwierdzony uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w dniu 3 marca 2001 r. statut wpisano do rejestru Związków Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Sądu Rejonowego w Poznaniu pod nr 109872 dnia 09.05.2002 r.